Sparebankforeningen

Revisjonsplikt for små foretak - høring


Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 2. juli 2008 der Revisjonspliktutvalgets utredning NOU2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak er sendt på høring.

Sparebankforeningen har merket seg at et flertall i Revisjonspliktutvalget går inn for opprettholdelse av revisjonsplikt for små aksjeselskaper, mens et mindretall går inn for å oppheve kravet. Striden står om små aksjeselskaper skal slippe revisjonsplikt. Dette vil i så fall gjelde aksjeselskaper med driftsinntekter under 5 millioner kroner, men bare dersom balansen ikke overstiger 20 millioner kroner eller selskapet ikke har gjennomsnittlig ansatte høyere enn 10 årsverk. Videre foreslås det et minoritetsvern ved at aksjonærer som eier minst 10 prosent av aksjekapitalen kan kreve revisjon.

Forenklings- og kostnadshensyn taler for at revisjonsplikten faller bort for små aksjeselskaper. Det pekes på at revisjon for bedrifter av denne størrelse kan koste mellom 10 000 og 30 000 kroner. Kontrollbehov tilsier derimot at plikten opprettholdes. Her pekes det på både myndighetenes, ledelsens og banknæringens kontrollbehov. Det blir også fremhevet at det i mange tilfelle oppstår behov for særattestasjoner (revisorbekreftede opplysninger).

Utvalget viser til at alle land i EU vurderer det som hensiktsmessig å avvikle eller ikke ha revisjonsplikt for små aksjeselskaper, og at den internasjonale utviklingen tilsier en endring. Et bortfall av revisjonsplikten vil innebære en harmonisering med andre land.

I utredningen er det beskrevet hvilke behov banknæringen har for reviderte regnskaper. Det vises til at banken vil kreve reviderte regnskaper. I tillegg kan de kreve oppfylt andre vilkår som krav om garanti fra hovedeier eller pant i selskapets eierandeler. Det er også aktuelt for banken å basere kredittvurderingen på andre kilder enn revidert regnskap. Det vises til at et selskap uten reviderte regnskaper kan merke at kreditten blir dyrere. Alternativet kan være at et selskap uten reviderte regnskaper vil kunne ha vanskeligere for å få kreditt. Utvalget konkluderer med at: "Det er delte oppfatninger i utvalget av om slike mulige konsekvenser for det enkelte selskap som velger ikke å ha revisjon, er et argument som taler for å opprettholde revisjonsplikten også for små aksjeselskaper."

Sparebankforeningen mener at det ut fra bankenes behov er gode grunner til å videreføre ordningen med å pålegge samtlige små aksjeselskaper å utarbeide reviderte regnskaper med de kostnader det påfører disse bedriftene. Fremleggelse av reviderte regnskaper vil være viktig informasjon både ved innvilgning og ved oppfølging av kreditter.

På denne bakgrunn har vi kommet til at det fortsatt bør stilles krav om opprettholdelse av revisjonsplikt for små aksjeselskaper.

sparebank.pdf
Til toppen