Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høring - NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak


Vi viser til Finansdepartementets brev av 02.07.2008 om ovennevnte.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ingen merknader til utredningen.

 


 

Til toppen