Forsvarsdepartementet

Høring - NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak


Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 2. juli 2008 vedrørende ovennevnte sak.
Forsvarsdepartementet har ingen kommentarer.

Til toppen