Høringsinstanser

Høringsinstansene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs pl 0130 Oslo
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 Brønnøysund
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Pb 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Den norske tannlegeforening Pb 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 Oslo
Domstoladministrasjonen  7011 Trondheim
EDB Business Partner Norge ASA Postboks 494 Skøyen 0213 Oslo
Elektronisk forpost Norge Postboks 2631 Solli 0203 Oslo
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 Oslo
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 Oslo
Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
Kommunenes Sentralforbund  Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening v/Tore Lia Postboks 1419 Vika 0115 Oslo
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Posten Norge AS  0001 Oslo
Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum 0104 Oslo
Riksarkivet Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon Postboks 1045 Sentrum 0104 Oslo
Sametinget Kautokeinoveien 50 9730 Oslo
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs pl. 0130 Oslo
Sparebankforeningen i Norge Pb 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens kartverk  3507 Hønefoss
Statens lånekasse for utdanning Postboks 36 Kalbakken 0901 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 Oslo
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo
Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo
Økokrim Postboks 8193 Dep 0034 OSLO