Den norske Revisorforeningen

Høring - forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene


Det vises til høringen av Kredittilsynets forslag til endringer i forskriftene om forsikringsselskapenes og pensjonskassenes kapitalforvaltning ved brev 22. september 2009 fra Finansdepartementet.

Kredittilsynets vurderer, slik vi oppfatter den fra høringsnotatet, at risikoen i forsikringsselskapers og pensjonskassers kapitalforvaltning samlet sett håndteres bedre og mer betryggende ved kvalitative begrensningen, krav til styring og kontroll med virksomheten og tilsyn, enn ved kvantitative begrensninger. Kredittilsynet legger vekt på en gradvis tilnærming til de kommende Solvens 11-reglene som ikke bygger på kvantitative begrensninger og på behovet for tilgang på langsiktige investeringer for
livsforsikringsselskapene og pensjonskassene.

En silk tilnærming vil kunne bidra til mer optimal tilpasning i kapitalforvaltningen til selskapenes risiko. En mulig fare med tilnærmingen kan være at den fremmer "fininnstilt" tilpasning til det som vil vurderes som normal risiko, mens kvantitative begrensninger kanskje er bedre egnet til å beskytte mot virkningene av kriser i de finansielle markedene. Revisorforeningen er imidlertid ikke overbevist om at det siste er tilfelle. Vi deler derfor i hovedsak Kredittilsynets vurderinger, og vi mener at en bør løse opp på de gjeldende kvantitative begrensningene i kapitalforvaltningsforskriftene.

Revisorforeningen gir generell støtte til retningen i Kredittilsynets forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene. Det mest sentrale elementet her er forslaget om å åpne for investeringer i infrastruktur. Vi deler Kredittilsynets vurdering av at infrastrukturinvesteringer kan være et egnet bidrag til å øke durasjonen på livselskapenes porteføljer. Vi tar likevel et forbehold for om konsekvensene av enkelthetene i dette forslaget er tilstrekkelig utredet. Vi har for øvrig ikke merknader til enkelthetene i Kredittilsynets forslag.
 

dnr.pdf
Til toppen