Den Norske Aktuarforening

Høringsuttalelse - forslag til endringer i solvensmarginforskriften


Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 03.04.2009 Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften, etter utløpet av overgangsperioden knyttet til endringen i forskriften i 2003.

Aktuarforeningen støtter at naturskadefondet skal tas hensyn til ved beregning av solvensmarginkapital. Vi har ingen aktuarielle innvendinger knyttet til de to alternativene for håndtering av naturskadefondet som Kredittilsynet foreslår inntil Solvens II er på plass, og ser at begge kan benyttes. Vi ser heller ingen rent aktuarielle grunner for å velge det ene eller det andre alternativet.

 

 

 

aktuarforeningen.pdf