Finansnæringens Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i solvensmarginforskriftenVi viser til Finansdepartementets brev datert 3. april 2009 hvor det anmodes om merknader til Kredittilsynets forslag til endringer av forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper.

Foreslåtte endringer i forskriftene § 8 annet ledd


FNH var i utgangspunktet positive til forslaget fra Kredittilsynet om at 25 prosent av naturskadefondet kunne medregnes som solvensmarginkapitalunder Solvens I. Forslaget var i tråd med den henvendelse som FNH foretok til Kredittilsynet i april 2004 i forbindelse med denne saken.

FNH har imidlertid mottatt informasjon om at selskaper som er underlagt svensk og dansk tilsyn per i dag har helt andre rammebetingelser hva angår medregning av naturskadefondet som en del av solvensmarginkapitalen under Solvens I. De svenske og danske tilsynsmyndigheter tillater full medregning av naturskadefondet også etter at overgangsperioden er utløpt. Hvorvidt selskaper som er underlagt andre lands tilsyn (enn Sverige og Danmark) har tilsvarende lempelige medregningsregler er ikke kjent for FNH, men kan ikke utelukkes.

Det oppstår derfor en klar konkurranseskjevhet mellom selskaper som driver forretning i Norge og er under norsk tilsyn, og de som er under svensk og dansk tilsyn og eventuelt andre lands tilsyn. Selskaper som ikke er under norsk tilsyn har i dag rundt halvparten av det landbaserte forsikringsvolum i Norge. Dette er en situasjon som ikke er i tråd med FNHs formålsparagraf om like konkurransevilkår i markedet og er dermed svært vanskelig å akseptere for FNH.

Det er også slik per i dag at naturskadefondet sammen med garantiavsetningen medregnes fullt ut som tilgjengelig kapital under Solvens 2 som Tier 2 kapital. Det samme gjør seg gjeldende innenfor den eksisterende ordning med stresstester.

FNH ber derfor primært om at hele naturskadefondet kan medregnes som solvensmarginkapital for å skape like rammevilkår i all hovedsak mellom selskaper under norsk, svensk og dansk tilsyn, og for å foreta en tilpasning til det kommende Solvens II regelverket. Subsidiært støtter vi Kredittilsynets forslag om 25 % medregning.

FNH legger uansett til grunn at endringen i § 8 annet ledd gjøres gjeldende frem til implementeringen av Solvens II er gjennomført.

Foreslåtte endringer i forskriftens § 8a annet og tredje ledd


Det er korrekt som det påpekes fra Kredittilsynet at naturskadefondet ikke vil ha samme kvalitet som ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid. Det vil derfor kunne ses på som naturlig at det legges visse begrensninger på den størrelse som dette kapitalelementet bør ha i forhold til andre kapitalelementer som inngår i solvensmarginkapitalen. På den annen side vil hele naturskadefondet være underordnet krav fra forsikringstakere og forsikrede i en situasjon med insolvens, samtidig som det er sidestilt med øvrige kreditorer i samme situasjon. Dette følger av banksikringslovens § 4-11(Lov 1996:12-06-70). Dette er også være et sentralt argument i forhold til full medregning av naturskadefondet under Solvens I.

Dersom avgjørelsen likevel skulle bli at kun 25 % av fondet kan medregnes, kan det være noe forsiktig å legge de begrensninger på størrelsen i forhold til andre kapitalelementer, gitt at fondet som helhet vil kunne benyttes til å dekke forsikringstagernes rettigheter i situasjon med insolvens også under Solvens I.

På den annen side vil en slik begrensning i svært beskjeden grad få materielle konsekvenser for selskapene i forhold til medregning av 25 prosent av naturskadefondet. Dette fremgår av høringsnotatet som er utarbeidet av Kredittilsynet. Hvordan situasjonen blir med 100 % medregning vites ikke per i dag.

Om et selskap mot formodning skulle komme i en situasjon der det ikke tilfredsstiller kapitalkravet under Solvens I, legger FNH til grunn at en vurderer selskapets samlede evne til å møte sine betalingsforpliktelser basert på den samlede kapital som selskapet har til disposisjon i en eventuell avviklingssituasjon.

 

fnh.pdf