Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften


Vi viser til Finansdepartementets brev av 03.04.2009 om ovennevnte.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ingen merknader til forslagene.