Justisdepartementet

Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften


Vi viser til Finansdepartementets brev av 3. april 2009 med vedlegg.
Justisdepartementet har ingen merknader.