Høringsinstanser

Høringsinstansene

Alle departementene  
Aksjesparerforeningen i Norge
Akademikerne 
Aksjonærforeningen 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH)
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund 
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)
Norsk bedriftsforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Taxiforbund
Norsk Tollerforbund
Norsk Øko-forum (NØF)
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
Oslo Børs ASA
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Samfunnsøkonomenes Forening
Sivilombudsmannen
Siviløkonomene
Senter for statlig økonomistyring
Skattedirektoratet
Skatteetatens Landsforbund
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening (underlagt Unio)
Skogbrukets Landsforening
Sparebankforeningen i Norge
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Oslo (UiO) v/professor Frederik Zimmer
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet