Landsorganisasjonen i Norge

Høring - utkast til forskrift til lov om foretakspensjon


Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 21.08.09 angående ovennevnte.

LO har mottatt ovennevnte forslag til forskrift, som er sendt ut på bakgrunn av at Stortinget har vedtatt å erstatte attførings-, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad med arbeidsavklaringspenger. Det utløser behov for justeringer av regelverket, slik at ytelsene i LOF (Lov om foretakspensjon) blir tilpasset Folketrygdens ytelser.

Vi har merket oss at forslaget innebærer økt likestilling mellom offentlig og privat sektor mht. Folketrygdens ytelser og periodisering av disse. Alle som er dekket av LOF og offentlig sektors tjenestepensjonsordninger får nå rett til uføreytelser fra 12 måneder etter at uførhet er konstatert.

På denne bakgrunn støtter LO den foreslåtte forskriften. Samtidig vil vi understerke at det er LOs langsiktige mål at også de som har innskuddsordninger skal omfattes av uføredekning. Vi forutsetter at forslaget innebærer at ytelser som er under utbetaling ikke berøres av endringene.

 

lo.pdf