Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Den norske Advokatforening

Høringsuttalelse – forslag til forskrift om sammenslåing av verdipapirfond


1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 28. april 2010 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for børs- og verdipapirhandelrett. Lovutvalget består av Knut Bergo (leder), Anders Arnkværn, Kristin Normann, Susanne Munch Thore og Kim Dobrowen.

2. Sakens bakgrunn

Ved lov 19. juni 2009 ble det vedtatt lovregler som eksplisitt åpner for sammenslåing av verdipapirfond, jf. nærmere omtale i Ot.prp. nr. 72 (2008-09). Endringsforslaget var av vesentlig betydning for norske verdipapirfond og forvaltningsselskaper for fond, særlig fordi departementet tidligere hadde lagt til grunn at det ikke forelå tilstrekkelig lovhjemmel for å tillate slik sammenslåing.

Lovendringene har nå – over ett år etter deres vedtakelse – ennå ikke trådt i kraft som følge av behov for utfyllende regler om sammenslåing. Det er slike utfyllende regler som nå er sendt på høring.

3. Kommentarer til forslagene

Det bemerkes at forslaget til forskrift om sammenslåing av verdipapirfond vil få en relativt kort levetid, da det foreslås andre og mer vidtgående lovregler om sammenslåing av fond i Finanstilsynets forslag til ny lov om verdipapirfond er på høring med frist 1. oktober 2010. Disse lovreglene skal etter det opplyste tre i kraft innen 1. juli 2011. Advokatforeningen vil komme tilbake med merknader til dette lovforslaget, herunder lovreglene om sammenslåing av fond, innen den angitte høringsfristen.

I mellomtiden er det imidlertid viktig å få på plass et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for sammenslåing av fond. Etter Advokatforeningens syn reiser ikke forslaget til forskrift om sammenslåing isolert sett vesentlige spørsmål, og forslaget bør kunne vedtas slik det er foreslått av Finanstilsynet.

4.  Oppsummering

Advokatforeningen har ingen vesentlige merknader til forskriftsforslaget, og anbefaler at forskriften og lovendringene som åpner for sammenslåing av verdipapirfond trer i kraft så raskt som mulig.

 


 

dna.pdf
Til toppen