Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Høring - forskriftsregler om sammenlåing av verdipapirfond


Vi viser til Finansdepartementets brev av 28.04.2010 om ovennevnte.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ingen merknader til høringen.

Til toppen