Nærings- og handelsdepartementet

Høring - forskriftsregler om sammenslåing av verdipapirfond


Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. april 2010 med vedlagt høringsnotat om forslag til forskrift om sammenslåing av verdipapirfond.

Nærings- og handelsdepartementet har ikke merknader til forslaget.

Til toppen