Arbeidsdepartementet

Svar på departementsforeleggelse om utkast til lovproposisjon om tilpasninger i pensjonslovene til ny alderspensjon i folketrygden


Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 26. august 2010 med utkast til lovproposisjon om tilpasninger i pensjonslovene til ny alderspensjon i folketrygden.

Arbeidsdepartementet har merknader til lovforslaget og proposisjonsteksten.

Lovforslaget:

Innskuddspensjonsloven:

Ikraftsettelsen:
Slik ikraftsettelsen av endringen i § 4-4 er utformet, vil endringen få virkning for personer som tar ut gammel AFP i desember 2010 (ifølge bestemmelsen er det personer som tar ut før desember som unntas fra endringen). Dette er neppe intensjonen. Personer født i 1948 eller tidligere som tar ut AFP før 2011, omfattes av AFP-tilskottsloven § 12 (kapittel 4). I enkelte tilfeller kan det også være noe uklart hva som menes med "privat sektor". En enklere/bedre formulering, som ivaretar dette, kan derfor være: "Endringene i § 44 gis ikke virkning for medlemmer som omfattes av AFP-tilskottsloven § 12."

En uheldig side ved ikraftsettelsen er imidlertid at det blir Lønnsomt å ta ut AFP før 2011 for å opprettholde medlemskapet i pensjonsordningen. Dette vil være i strid med ønsket om at det skal lønne seg å fortsette i arbeid. Arbeidsdepartementet ønsker at ikrafttredelsen knyttes til fødselsår i stedet for uttakstidspunkt for å unngå slike insentivvirkninger. De yngste som kan ta ut AFP etter gamle regler, er født i november 1948. Vi foreslår derfor at ikrafttredelsen utformes på følgende måte: "Endringene i § 44 gis virkning for medlemmer født i desember 1948 eller senere."

Foretakspensjonsloven:

§ 5-5 nytt fjerde ledd:
Etter § 5-5 første ledd bokstav b skal beregnet tilleggspensjon settes lik særtillegget dersom den blir mindre enn dette. Ordinært særtillegg i folketrygden ble hevet fra 0,97 G til 1 G med virkning fra 1. mai 2010, og beregnet folketrygd vil derfor kunne være basert på dette særtillegget i dag. Dersom det i paragrafen fastsettes at beregnet folketrygd skal fastsettes etter regelverket som gjaldt 31. desember 2009, Al en del kunne få redusert sin beregnede folketrygd ved ikrafttredelsene av endringene. Vi antar at dette ikke er intensjonen, og at det derfor Al være hensiktsmessig å presisere at særtillegget skal utgjøre samme andel av folketrygdens grunnbeløp etter det regelverket som gjaldt 1. mai 2010. Den enkleste løsningen er trolig å erstatte "det regelverk som gjaldt for folketrygden 31. desember 2009" med "det regelverk som gjaldt etter folketrygdloven kapittel 19 pr. 31. desember 2010". Vi viser til at endringene i dagens alderspensjon (kapittel 19) ikke trer i kraft før 1. januar 2011.

Ikraftsettelsen:
Se merknad til ikraftsettelsen av innskuddspensjonsloven § 44. Samme problemstilling gjelder ikraftsettelsen av § 3-10 her.

(Samtidig er vi usikre på om intensjonen kan være at de nye bestemmelsene i § 3-10 skal gjelde i tillegg til gammel § 3-10 for disse medlemmene.)

Lov om individuell pensjonsordning:

§ 2-4 første ledd andre punktum og § 3-2 første ledd andre punktum:
Bestemmelsene antyder at enkelte har adgang til åta ut alderspensjon fra folketrygden Ør 62 år. Dette er ikke tilfelle. Vi antar at det er ment alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning. Vi foreslår derfor at disse bestemmelsene endres til: "Kunden kan foreta uttak av alderspensjon på et tidligere tidspunkt dersom kunden da har adgang til å ta ut alderspensjon fra offentlig eller privat tjenestepensjonsordning." ("Offentlig eller privat" kan eventuelt sløyfes.)

Ikraftsettelsen:
Vi antar at pensjonsinnretningene også her skal ha en frist til 1. juni 2011 med å kunne utbetale pensjon i samsvar med de nye reglene. Dette må i så fall tilføyes.

Proposisjonsteksten:

s. 1:
Det første avsnittet er noe unøyaktig da det heter at forslaget gjelder pensjonsordninger i privat sektor. IPO kan også gjelde offentlig ansatte. Vi foreslår å bruke liknende formulering som i det andre avsnittet.

s. 2
"Summen av alderspensjon og uførepensjon kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av alderspensjon". Se merknad til s. 29-33.

s. 4:
SV var ikke med i stortingsforliket i 2005, bare i 2007. For at framstillingen av den grunn ikke skal bli for komplisert, er det trolig like hensiktsmessig å stryke hvilke partier forlikene omfattet.

s. 4:
Det er vist til Finansdepartements omtale i RNB 2007. Tidspunktet for Banklovkommisjonens oppdrag ble senere endret, jf. omtalen i Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) punkt 1.4.5. Teksten må byttes ut med en henvisning til Ot.prp. 37 og være i tråd med den oppdaterte omtalen der.

s. 4–5:
Norges Ingeniørorganisasjon (feil navn) > Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norske Pensjonskassers forening (gammelt navn som gjaldt før fusjon i 2009) > Pensjonskasseforeningen
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (gammelt navn) > HSH (ikke lenger en forkortelse, men selve navnet, tilsvarende som KS)

s. 6:
"Dette har sammenheng med at det etter tidligere regler om alderspensjon i folketrygd [en] ble gitt høyere pensjonsopptjening for lønn opp til 6 G enn for lønn mellom 6 og 12 G." Dette er ikke tidligere regler – reglene gjelder fremdeles (også etter 1. januar 2011) fullt ut for personer født til og med 1953 og delvis for personer født 1954-1962. Omtalen kan for eksempel endres slik:

"Dette har sammenheng med at det etter de gamle opptjeningsreglene for alderspensjon i folketrygden (folketrygdloven kapittel 19, jf. kapittel 3) gis høyere pensjonsopptjening for lønn opp til6 G enn for lønn mellom 6 og 12 G."

s. 8
Første avsnitt: "... omdanning av innskuddsbaserte pensjonsordninger til ytelsesbaserte pensjonsordninger ...". Det skal stå motsatt: "... omdanning av ytelsesbaserte pensjonsordninger til innskuddsbaserte pensjonsordninger ..."

s. 11:
Omtalen av at innskuddspensjonsordninger er nettoordninger kan kanskje være noe forvirrende, siden foretakspensjonsordninger jo også er nettoordninger (ut fra sammenheng i avsnittet kan man lett tro – ut fra en antitetisk tolkning – at foretakspensjonsordninger er bruttoordninger).

s. 11-13:
Det vil ikke være mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 62 år. Vi antar at det er ment særaldersgrense i offentlig eller privat tjenestepensjonsordning. Se også merknaden til endringene av lov om individuell pensjonsordning § 2-4 første ledd andre punktum og § 3-2 første ledd andre punktum. (Merk også at folketrygden skrives med liten forbokstav.)

s. 14:
Merknaden fra Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat (s. 12) er ikke omtalt under departementets vurdering. Vi peker i denne sammenheng på at Arbeidsdepartementet i høringsnotat av 5. juli 2010 har foreslått midlertidige tilpasninger av pensjonsbygdene for sjømenn og fiskere til pensjonsreformen. I høringsnotatet varsles det samtidig en mer fullstendig gjennomgang senere. Vi antar det vil være hensiktsmessig at vilkårene i OTP-loven fremdeles anses oppfylt minimum til en slik gjennomgang er foretatt og endringene er gjennomført.

s. 22
Andre avsnitt under punkt 3.4.3 "Finanstilsynet viser til at i situasjoner som ikke omfattes av gjeldende lov § 45 tredje ledd ..."

s. 24
Første avsnitt under punkt 3.4.4. "Som banklovkommisjonen viser til vil det kunne påløpe høye reguleringspremier i tillegg til vanlige premier for eldre arbeidstakere som blir værende i en foretakspensjonsordning, og videre opptjening etter 75 år ville også kunne komplisere de forsikringstekniske beregningene". Dette er ikke helt presist siden banklovkommisjonen jo foreslår at det ikke skal tas hensyn til endringer i lønn etter oppnådd opptjeningsalder. Det bør i stedet stå "Som banklovkommisjonen viser til vil videre opptjening etter 75 år kunne komplisere de forsikringstekniske beregningene".

Jf. side 21 hvor det heter at "Banklovkommisjonen foreslår imidlertid at det ikke skal tas hensyn til endringer i lønn og beregnet folketrygd etter oppnådd opptjeningsalder. Dette innebærer blant annet at det ikke skal betales økt premie eller reguleringspremie som følge av lønnsøkninger etter nådd opptjeningsalder …".

s. 25
Tredje avsnitt: "Departementet viser til at foretakspensjonsloven § 4-3 tredje ledd ...". Riktig paragraf her er vel § 4-5 fjerde ledd.

s. 26-28:
Se merknad til ikraftsettelse av endringene i innskuddspensjonsloven § 44 og foretakspensjonsloven § 3-10, der vi foreslår at virkningen av endringene gjøres avhengig av fødselstidspunkt i stedet for uttakstidspunkt for AFP.

s. 26:
Det stemmer ikke at fristen for å sette fram krav om AFP etter gamle regler er 1. desember 2010. Det er viktig å skille mellom virkningstidspunkt for pensjon og det tidspunktet kravet settes fram. Overgangsreglene for AFP innebærer at AFP etter gamle regler må tas ut med virkning før 1. januar 2011, se AFP-tilskottsloven § 12, det vil i praksis si at virkningstidspunktet for pensjonen senest Al være 1. desember 2010. Fristen for å sette fram kravet Al være 31. desember 2010, og dersom kravet settes fram innen dette tidspunktet, kan pensjonen gis med virkning for inntil tre måneder tilbake i tid, dersom vilkårene da var oppfylt.

s. 28:
Det er ikke riktig at AFP etter gamle regler ikke tillater uttak av AFP i kombinasjon med lønnsinntekt. Det riktige er at AFP-ytelsen avkortes (reduseres) dersom den pensjonsgivende inntekten er over et visst nivå.

s. 28:
Vi stiller spørsmål ved om det er riktig at Akademikernes innspill bare er relevant for innskuddsordninger. Omtalen er etter vårt syn uklar.

s. 29-33:
"Summen av alderspensjon og uførepensjon kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av alderspensjon". Dersom uførepensjonen utgjør om lag samme nivå som alderspensjonen vil utgjøre fra 67 år, vil 50 pst. uførepensjon være høyere enn 50 pst. alderspensjon på grunn av justeringen for uttak før 67 år. Tilsvarende vil eksempelvis summen av 50 pst. alderspensjon og 50 pst. uførepensjon derfor overstige 100 pst. alderspensjon. Intensjonen bak formuleringen er trolig at summen av uføregraden og graden av alderspensjon ikke skal overstige 100 prosent, jf. folketrygdloven § 19-10 tredje ledd slik denne vil lyde fra 1. januar 2011, og vi foreslår å korrigere formuleringen i tråd med dette.
 
s. 37:
Omtalen av NITOs syn er noe uklar – skal de være del av "Alle disse høringsinstansene"?

s. 55:
Se merknad til ikraftsettelse av endringene i innskuddspensjonsloven § 4-4 og foretakspensjonsloven § 3-10, der vi foreslår at virkningen av endringene gjøres avhengig av fødselstidspunkt i stedet for uttakstidspunkt for AFP.

 

 

arbeidsdepartementet.pdf