Coop

Høring – NOU 2010:6 Pensjonslovene og Folketrygdreformen I


Vi viser til Deres høringsbrev av 31.5.2010.

Coop Norge som har ca. 1600 fast ansatte, er ansvarlig for innkjøp, sortiment, kjededrift, markedsføring og distribusjon av dagligvarer og faghandel til landets 133 samvirkelag og deres vel 1200 butikker. Halvparten av de ansatte arbeider med fysisk arbeid som del av lagerdriften.

Vi har følgende merknader til gjeldende høringsnotat:

Opprettholdelse av medlemskap i tjenestepensjon etter uttak av full AFP/Folketrygd
Bedriften har i de seneste år tilbudt ansatte som har valgt å gå av med AFP – å bli stående i tjenestepensjonsordningen. Denne ordningen har ikke vært knyttet opp mot en obligatorisk gavepensjon. For våre medarbeidere har dette vært en svært attraktiv ordning, fordi bedriften har dekket hele pensjonspremien frem til pensjonsalder (også medlemmets andel på 2 %), og medlemmet har fortsatt vært omfattet av vår gruppelivsforsikring. Bedriften ønsker at denne muligheten skal kunne videreføres.

Fleksibilitet i overgang til ytelsesordning for de som har opprettholdt sitt medlemskap i lukket tjenestepensjonsordning
Bedriftens ytelsesordning ble lukket pr. 1.1.2008. Ansatte fikk da velge om de ønsket å gå over til vår nyetablerte innskuddsordning. Ca. 30 % benyttet seg av denne muligheten. Alle som er ansatt etter denne dato er meldt inn i innskuddsordningen.

Bedriften ønsker fleksibilitet i forhold til nye muligheter for overgang fra ytelse til innskuddspensjon.

Gradert uttak av pensjonsytelser
Muligheten for gradert uttak av pensjon vil i seg selv ikke påvirke vår bedrift. Hvis det resulterer i økt omfang av ansatte i gradert stilling, vil det kunne få merkbare praktiske og økonomiske konsekvenser for bedriften. Vel halvparten av våre ansatte er tilknyttet rene driftsfunksjoner som er knyttet opp mot bruk av kostbart driftsutstyr. Dersom en stor andel av våre driftsansatte velger gradert stilling, vil dette da innebære en redusert utnyttelse av disse driftsmidlene og økte administrasjonskostnader. Vi ser videre store utfordringer med stillingsgraderinger for personer i ledende stillinger/spesialiststillinger. I tillegg til praktiske forhold vedr. det spesielle ansvaret og de oppgaver som ligger i disse stillingene, innebærer våre gjeldende omplasseringsregler en opprettholdelse av lønnsbetingelser med mer, noe som vil medføre store økte lønnskostnader for bedriften dersom en flere av våre ansatte ønsker gradert stilling.

Coop Norge ønsker derfor at det ikke blir noen automatikk i retten til gradering, men at dette må avtales mellom partene i hvert enkelt tilfelle.

Coop Norge har ellers ingen andre bemerkninger til forslagene.

 


 

coop.pdf