Landsutvalget for Handel og Kontor Bring Cargo

Høringsuttalelse om NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen


Landsutvalget for Handel og Kontor i Bring Cargo har ved sitt arbeidsutvalg valgt å gi følgende kommentar til forslaget fra Banklovkommisjonen.

Viser til utredningens punkt 5.2.6 som beskriver forholdet til AFP. Banklovkommisjonen foreslår å endre pensjonslovene slik at arbeidstaker som går av med AFP blir tvunget til å ta ut foretakpensjonen.

Dette vil være ødeleggende for mange arbeidstakere som etter uttak av AFP har tariffestet rett til videreføring av foretakspensjonen. Da med full innbetaling av pensjon fra arbeidsgiver.

Vedtak av en slik lov vil være en tariffstridig handling som rammer arbeidstakere både hardt økonomisk og meget urettmessig. Forslaget betraktes som et grep for å hindre arbeidstakere i å ta ut AFP.

Vedtak av en slik lov vil for arbeidstakere i vår klubb fjerne pensjonsinnbetaling på mellom kr 7 000,- og 10 000,- i året. Hva dette vil bety i redusert pensjonsutbetaling blir kun en spekulativ vurdering.

Finansdepartementet anmodes om at kravet om uttak av foretakspensjonen ved uttak av AFP trekkes i sin helhet.

Det spesifiseres at høringsuttalelsen grunnet den korte høringsfristen står for undertegnedes ansvar alene og binder på ingen måte Handel og Kontor.

Vi har ikke hatt anledning til en grundig behandling av saken i våre fora, da med unntak av en debatt i AU og en uformell høring blant medlemmer i arbeide i ferietiden.

 


 

bring_cargo.pdf