Norges Bondelag

Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen


Det vises til høringsbrev angående NOU 2010:6 av 31.05.10.

Norges Bondelag støtter Banklovkommisjonens fremsatte forslag i ovennevnte NOU.

Vi er i den samme anledning svært opptatt av at selvstendig næringsdrivende likestilles med lønnstakere når det gjelder retten til å spare opp individuell pensjon. Per i dag er selvstendig næringsdrivende sterkt diskriminert på dette området da det årlige sparebeløpet etter Innskuddspensjonsloven § 2-3 er begrenset til maksimalt 4 % av personinntekten. Oppsparingsmulighetene er betydelig høyere for lønnstakere. Slik fremtidens kombinasjon av offentlig og privat alderspensjon skisseres finner vi ingen gode argumenter for å diskriminere selvstendig næringsdrivende på dette området. Tvert i mot vil en fortsatt diskriminering av næringsdrivende i forbindelse med omlegging av pensjonsordningene føre til at skjevhetene fester seg på en uheldig måte.

På ovennevnte bakgrunn mener Norges Bondelag at en oppretting av nevnte skjevhet bør tas samtidig med omlegging av pensjonsordningene som sådan slik dette er tenkt i NOU 2010:6.

 

 

bondelagets_servicekontor.pdf