Høring - NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen

Oljeindustriens Landsforening

Høringssvar – pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 5. mai 2010.

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) ble det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon i folketrygden. Finansdepartementet har i brev av 7. juli 2009 bedt Banklovkommisjonen utrede og forslå endringer i pensjonslovene for å tilpasse disse til de endringer som er vedtatt i folketrygdloven hva gjelder alderspensjon, samt til ny AFP-ordning i privat sektor. Mandatet åpner for at Banklovkommisjonen, om den finner det hensiktsmessig, kan fordele sin vurdering av det samlede saksområdet på to utredninger. Banklovkommisjonen har funnet en slik to-deling av arbeidet nødvendig og hensiktsmessig, og denne utredningen utgjør del I av arbeidet med saksområdet.

I sin første utredning fremlegger Banklovkommisjonen forslag til endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning og Iov om obligatorisk tjenestepensjon som innebærer at det innføres fleksibelt uttak av alderspensjon i private tjenestepensjonsordninger og individuelle pensjonsordninger. Dette innebærer blant annet at det inneføres rett til fleksibelt uttak av alderspensjon for den enkelte arbeidstaker fra 62 år, rett til gradert uttak og rett til fortsatt opptjening til alderspensjon ved fortsatt arbeid etter uttak av pensjon. For ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger innebærer endringene i folketrygden at en opprettholdelse av pensjonsproduktene slik de er utformet i dag, ikke er mulig. Banklovkommisjonen foreslår derfor i denne utredningen endringer i foretakspensjonsloven som innebærer en overgangsordning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som tillater en videreføring av eksisterende ordninger ved siden av de nye reglene i folketrygdloven som trer i kraft 1. januar 2011 og inntil det foreligger en endelig avklaring av tilpasning av foretakspensjonsloven til ny folketrygd. Vi noterer oss dette, men skulle gjerne sett at det nye rammeverket i pensjonslovene var på plass når endringene i folketrygdloven trer i kraft.

OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

Med grunnlag i det som foreligger fra Banklovkommisjonen nå har vi ingen særlige forhold som vi vil fremme i denne høringen. Vi gir derfor var tilslutning til NHOs høringsuttalelse og ber samtidig om å stå på høringslisten når Banklovkommisjonens andre utredning sendes på høring.

 


 

olf.pdf