Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Ad høring NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen I


Det vises til departementets høringsnotat av 31.05.10 i anledning pensjonslovene og NOU 2010:6.

Norsk Sjøoffisersforbund er høringsinstans.

Som representanter for sjøfolk støttes uttalelsen også av Norsk Sjømannsforbund (LO) og Det norske maskinistforbund (YS).

Vi ønsker å gjøre departementet oppmerksom på pensjonslovene og Obligatorisk Tjenestepensjon for sjøfolk.

Sjøfolk har en pensjonsalder på 60 år, men vil om de mottar pensjon fra pensjonstrygden for sjømenn være uten oppsigelsesvern fra fylte 62 år. For utenriks sjømenn har departementet godkjent at OTP er innebygd i avtalt tjenestepensjon fra 60–67 år i henhold til Foretakspensjonsloven § 5-1. Det medfører at disse sjømenn ikke har annet enn folketrygden å falle tilbake på ved fylte 67 år. Dette i motsetning til privat sektor ellers.

Det er grunn til å fjerne fra pensjonslovene muligheten for at OTP henlegges til en tidligere pensjonsalder, når formålet er å yte en tilleggspensjon sammen med Folketrygdens alderspensjon fra fylte 67 år og i minst 10 år. Slik det er i dag vil sjømenn i utenriksfart ikke ha OTP lenger enn 7 år (60–67).

Denne urettferdighet må fjernes.

 


 

sjomannsorganisasjonenes_fellessekretariat.pdf