Unio

Pensjonslovene og folketrygdreformen - høring

Vi viser til departementets høringsbrev av 5. mai 2010 vedlagt NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Unio slutter seg til de endringer og overgangsordninger som Banklovkommisjonen foreslår for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger i privat sektor, herunder tilpasninger til folketrygdens fleksible alderspensjon.

 

unio.pdf