Høring - NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen

Verdipapirfondenes forening

Høring – pensjonslovene og folketrygdreformen


Det vises til departementets høringsbrev datert 5. mai 2010.

Det private tjenestepensjonsmarkedet, særlig forsikringsbaserte ytelsesordninger, er konsentrert og dominert av få aktører. Det er derfor viktig at det legges til rette for økt konkurranse i dette markedet. Et sentralt tiltak i så henseende var etableringen av innskuddspensjonsloven i 2000, hvor det ble åpnet opp for at også banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond kan tilby foretakspensjon. Vi synes derfor det er bra at Banklovkommisjonen i sin utredning NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, viderefører arbeidet med å sikre et kostnadseffektivt pensjonssystem gjennom å legge til rette for at banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal kunne fortsette å være aktører i markedet for foretakspensjon. Banklovkommisjonens utgangspunkt står her i sterk kontrast til departementets oppsiktsvekkende antydninger om at fondsforvaltningsselskaper ikke lenger bør kunne tilby innskuddspensjonsordninger, jf. departementets brev til Finanstilsynet datert 29. juni 2010, samt vårt brev til departementet datert 12. juli.

Verdipapirfondenes forening har for øvrig følgende kommentarer til Bankkommisjonens utredning:

  • Vi slutter oss til forslaget om at den enkelte arbeidstaker, uavhengig av hva som er fastsatt i regelverket for pensjonsordningen, på uttakstidspunktet selv skal kunne bestemme hvorvidt pensjonskapitalen skal utbetales i form av pensjonsforsikringsavtale eller pensjonsspareavtale, jf. forslaget til justert § 7-3 i innskuddspensjonsloven. Vi er enige med kommisjonen at både konkurransemessige hensyn og hensynet til den enkeltes fleksibilitet, tilsier at arbeidstaker bør stå fritt i valget mellom forsikringsavtale i livsforsikringsselskap eller spareavtale i bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.
  • Vi støtter også forslaget fra kommisjonen om at det i foretakspensjonslovens § 4-7 presiseres at fripoliser også skal omfatte en andel av tilleggsavsetningene i pensjonsordningen. Banklovkommisjonen viser til at praksis i dag er at fripoliser kun omfatter premiereserve og administrasjonsreserve, selv om kapitalen som knyttes til fripolisen vil ha generert en andel av tilleggsavsetningene i pensjonsordningen. Vi er enige med kommisjonen at denne presiseringen vil skjerpe aktørenes insentiver til å konkurrere. I tillegg mener vi at også rimelighetshensyn tilsier at tilleggsreservene følger fripolisen.
  • Kommisjonen viser til at antallet fripoliser er økende som følge av økt mobilitet i arbeidsmarkedet, og at en separat forvaltning av hver enkelt fripolise ikke er kostnadseffektivt. Vi deler fullt ut kommisjonens vurderinger om at det er "en fordel for et godt fungerende og effektivt tjenestepensjonsmarked, at det så langt som det er mulig, åpnes for en sammenslåing av forskjellige, fripoliser, fripolise og pensjonskapitalbevis og fripolise og ytelsesbasert eller innskuddsbasert tjenestepensjonsordning som arbeidstakere senere blir medlem av ". Vi synes derfor det er svært bra at Banklovkommisjonen varsler at den i del to av sitt arbeid vil se nærmere på mulighetene for å kunne slå sammen disse. Både av hensyn til den enkeltes valgfrihet og konkurransen i markedet er det i denne forbindelse sentralt at både banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond – i tillegg til livsforsikringsselskaper – gis anledning til å forvalte sammenslåtte pensjonskapitalbevis og fripoliser.

 


 

verdipapirfondenes_forening.pdf