Akademikerne

Høring – NOU 2010:6 – pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til brev av 5. mai 2010 og kommer i det følgende med våre merknader og kommentarer til NOU 2009:13. Banklovkommisjonens utredning har vært forlagt Akademikernes medlemsforeninger til uttalelse.

Generelle betraktninger
Banklovkommisjonen har i sitt arbeid valgt å besvare deler av det omfattende oppdraget den har fått fra Finansdepartementet. Akademikerne ser at det trengs mer tid for å belyse mandatets ulike elementer på en faglig god måte.

Vi vet at mange bedrifter vurderer sine pensjonsordninger. Akademikerne er bekymret for at manglende avklaring rundt rammebetingelser vil føre til at bedrifter endrer sine ordninger uten at alternativer er på plass. Vi er usikre på hvordan utsettelsen, som er en konsekvens av at mange elementer er skjøvet over til del to, vil påvirke bedriftenes agering knyttet til lukking og omdanning av ytelsebaserte pensjonsordninger.

På den annen side er det positivt at ordningene sees under ett i del to av utredningen. At kommisjonene nå har valgt kun å gjøre nødvendige tilpasninger til de private tjenestepensjonsordningene, har vi forståelse for. Dette betyr at leverandørene av private tjenestepensjonsordninger ikke trenger å gjøre større endringer i pensjonsavtalene i denne omgang. Det er positivt.

Dersom vi skulle komme i en situasjon med større omlegginger nå, måtte en mengde avtaler reforhandles. Dette er både kostnadskrevende og vil øke sannsynligheten for overgang fra ytelse til innskudd, uten at det er utredet og åpnet for alternative ordninger som ligger mellom dagens innskudds- og ytelsesordninger. I NOU 2009:13 – Brede pensjonsordninger skisseres det også såkalte hybridordninger som kan være aktuelle alternativer i en slik vurdering.

Banklovkommisjonen forslår at maksimalsatsene knyttet til Lov om innskuddspensjon (LOI) er klar. De betraktninger som Banklovkommisjonen gjør rundt de maksimale innskuddsatsene, er nødvendige og vi støtter dem fullt ut. Vår bekymring bunner i at de virksomhetene som ønsker å lukke eller avvikle sine ytelsesbaserte ordninger likevel vil gjøre dette uten at nye ramme betingelser er på plass. Når rammene senere økes er det lite trolig at bedriftene øker innskuddene til samme nivå de ville ha hatt ved en senere overgang.

I den forbindelse gis det også klart uttrykk for å raskest mulig få klarhet i reguleringen av fremtidige tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Det er derfor ønskelig at Banklovkommisjonen så rask som det er faglig forsvarlig ferdigstiller del 2 av utredningen. Dette kan skje ved at Finansdepartementet setter en endelig frist for utredningsarbeidet.

Akademikerne støtter en løsning som betyr at det er en helhetlig regulering på plass før reforhandling av avtalene blir nødvendig.

Fleksibelt uttak
Akademikerne er positive til Banklovkommisjonens forslag om fleksibelt uttak av tjenestepensjon. Økt fleksibilitet for arbeidstaker er et godes, samtidig som det må balanseres mot administrasjonskostnader og enkeltheten for arbeidstaker. Akademikerne er opptatt av at ordningene skal være rimelige i drift slik at det ytes best mulig pensjon for hver innbetalt krone.   

Vi er tilfredse med den utforming disse reglene har fått og mener at det gir en rimelig grad av fleksibilitet når dette kan kombineres med fleksibiliteten i folketrygden. I denne vurderingen ligger en forutsetning om at fleksibiliteten er på arbeidstakers premisser.

I nedbemanningsprosesser og omstruktureringer i virksomheter oppstår det situasjoner der arbeidstakere opplever et ønske fra arbeidsgiver om tidligpensjonering. Akademikerne er bekymret for at denne økte fleksibiliteten kan føre til at tidlig uttak vil bli brukt som virkemiddel av arbeidsgiver. I forslaget fra Banklovkommisjonen er arbeidstaker avskåret fra å stå som medlem i ordningen etter at vedkommende blir pensjonist. Det er ønskelig med en ordning der arbeidstaker kan stå som medlem etter tidligpensjonering. I den forbindelse har vi fått følgende forslag fra Tekna:

”Vårt konkrete forslag er at alle arbeidstakere som – etter arbeidsgivers initiativ – tar ut alderspensjon før oppnådd opptjeningsalder i tjenestepensjonsordningen, skal få beholde medlemskap i tjenestepensjonsordningen til fylte 67 år." Dette må gjelde uavhengig av om man er medlem av en innskudds- eller fortakspensjonsordning.”

Akademikerne støtter dette forslaget.

Det er viktig med god informasjon om konsekvensene av de valg arbeidstaker tar. Akademikerne er tilfreds med at dette reguleres og at pensjonsinnretningene får en informasjonsplikt. Hvordan dette skal skje i praksis har vi ingen sterke meninger om, men informasjonen må være av en slik karakter at det gir et godt beslutningsgrunnlag for mottaker.  

Forholdet til ny AFP-ordning
Banklovkommisjonens forslag innebærer at man i denne omgang ikke gjør tilpasninger i forhold til ny AFP.  De forslåtte endringene er, i denne omgang, i første rekke knyttet til fleksibelt uttak av pensjon. Hvordan dette løses i neste utredning vites ikke, men for Akademikerne er viktig at også virksomheter som ikke har AFP også kan ha gode tjenestepensjonsordninger. 

Når den endrede AFP-ordningen trer i kraft fra 1/1 2011, vil vi kunne komme i en situasjon der noen bedrifter med innskuddspensjon vurderer nivået på innskuddene som følge av den nye AFP-ordningen. Det kan føre til at arbeidsgiver ønsker å endre innskuddene for lønn under 7,1 G for å tilpasse ordningene til AFP-ordningens ytelse. Dette vil kunne gi konsekvenser for lønn over 7,1 G på grunn av forholdsmessighetsprinsippet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta forholdsmessighetsprisnippet ut av loven og regulere dette sammen med satsene i en forskrift. 

Selvstendig næringsdrivende
Akademikerne ser det som veldig positivt at det legges opp til større grad av likestilling mellom ansatte og selvstendig næringsdrivende når det gjelder tjenestepensjon.

 


 

akademikerne.pdf