Aktuarkonsulenters Forum

Høringsuttalelse fra Aktuarkonsulenters Forum vedrørende NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen


Medlemmene i AktuarKonsulenters Forum arbeider blant annet som ansvarshavende aktuarer for de fleste private pensjonskassene i Norge samt flere av de offentlige pensjonskassene. Ved gjennomgang av NOU 2010:6 har vi derfor fokusert på de lovforslagene som gjelder pensjonskasser spesielt vedr foretakspensjonsloven. Til orientering er disse merknadene innarbeidet i høringsbrevet fra Den Norske Aktuarforening. Dette gjelder i første rekke at reglene om sikkerhetsfond er f.jernet fra loven uten at det er hensyntatt at pensjonskassene har et risikoutjevningsfond i stedet, jf § 8-6, 3. ledd, § 12-6, § 12-7, § 14-1, § 14-3 og § 15-4.

 

 

aktuarkonsulenters_forum.pdf