Forsiden

Landsorganisasjonen i Norge

Høring – NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen


Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 05.05.10 om Banklovkommisjonens forslag om Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Vi har merket oss at kommisjonen i denne omgang har konsentrert seg om å fremme forslag som er nødvendige for å tilpasse dagens tjenestepensjoner til endringene i Folketrygden som skjer med virkning fra nyåret 2011. Med dette tidsperspektivet er det viktig at den bredt sammensatte kommisjonen har kommet fram til et omforent forslag.

Det betyr at de eksisterende ordninger i en overgangsperiode (inntil ny lovgiving med mer tilpassete ordninger er på plass, jfr. innstilling i fase II) kan videreføres som i dag uten krav til omfattende omlegginger med ny premeieberegning, og at de samtidig blir tilpasset slik at den enkelte arbeidstaker får rett til å ta ut det som er opptjent i eksisterende ordninger sammen med ny Folketrygd og AFP. Dette gjør det mulig for de som trenger det å ta ut fulle pensjonsrettigheter fem år tidligere enn før. Dette er svært viktig for arbeidstakere som har behov for det, og særlig de som har fysisk krevende yrker. På denne bakgrunnen slutter LO seg til hovedtrekkene i kommisjonens innstilling og forslag.

I dagens pensjonslover er det åpning for at AFP-pensjonister kan fortsette opptjeningen i tjenestepensjonen fram til 67 år hvis ordningen tillater det. Kommisjonen foreslår at denne muligheten avvikles. Dette må ses på bakgrunn av at det ikke gis slik opptjening når en ikke arbeider i ny folketrygd og AFP. Denne opptjeningen fases ut etter tariffoppgjøret i 2008 bl.a. på bakgrunn av at fullt opptjent alderspensjon var mulig f.o.m. dette året etter etablering av Folketrygden i 1967.

Den økonomiske verdien av dette bidraget fra staten er innregnet i statens bidrag til ny AFP. For de som er gått av med eksisterende AFP-ordning videreføres opptjeningen i tjenestepensjon fram til de siste går av med denne i 2015.

De beregningene kommisjonen har fått laget, viser at reduksjonen i årlig utbetaling fra dagens ytelsesordninger ved tidlig uttak for nye tilfeller blir større enn i Folketrygden og AFP. Dette skyldes bl.a. at svært mye av opptjeningen som en da går glipp av, skjer i de siste årene før 67 år. Dette er en uheldig side ved dagens sluttlønnsbaserte pensjonsordninger.

Dette er en uakseptabel situasjon at en mister så store deler av opptjeningen  i dagens ytelsesordninger, om dette ikke kompenseres på annen måte. Virkningen av tidlig avgang kan bli betydelige innsparinger i innbetalt premie for arbeidsgiverne, og for staten en spart skattefordel. En må anta at presset på uføreordninger og andre deler av trygdesystem da vil øke, siden dette vil gi videre opptjening. Det er nødvendig å finne løsninger som gjør det mulig å gå av ved 62 år på kort sikt uten å tape store deler av opptjeningen i tjenestepensjonen. Adgangen til å stå som medlem i ordningen fram til fylte 67 år bør derfor videreføres inntil en er kommet fram til en langsiktig løsning, jfr. utredningens fase II.

LO ser i denne omgang ikke behov for å kommentere de enkelte forslag, men vil minne om vår høringsuttalelse av 02.04.08 til Finansdepartementet om utkast til endringer pensjonslovene, der vi ber om at rettighetene til delvis uføre presiseres klarere. "Vi ser ikke at det er gode grunner til å holde delvis uføre utenfor ordningen med innskuddsfritak ved uførhet for den del av stillingsbrøken som vedkommende er ansatt i som arbeidsfør. Vi ser ikke grunner til å introdusere ytterligere forskjellsbehandling av arbeidstakere innenfor OTP-bestemmelsene".

I kommisjonens forslag til endringer i LOF og LOI er det tatt inn presiseringer om rett til medlemskap for uføre og de som mottar innbetalinger til innskuddsfritak for uførhet. LO ber om at det i proposisjonen gjøres tydelig at retten til medlemskap også gjelder for den delen av stillingsbrøken som vedkommende er ansatt i, slik at det innarbeides nå og gjøres gjeldende fra 1. januar 2011.

 


 

lo.pdf