Likestillings- og diskrimineringsombudet

Høring – pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til departementets høringsbrev av 5. mai 2010 vedlagt NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ingen merknader til de endringer og overgangsordninger som Banklovkommisjonen foreslår for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger i privat sektor, herunder tilpasninger til folketrygdens fleksible alderspensjon.

Vi vil likevel påpeke at utredningen ikke inneholder analyse av likestillingsmessige konsekvenser av forslagene og oppfyller dermed ikke utredningsinstruksen for arbeid med offentlige utredninger. Forslagene til endringer vil ha ulike konsekvenser for kvinner og menn, slik som den nye folketrygden også har, og det er dermed en svakhet at kjønnsperspektivet ikke er med i analysen.

 


 

likestillings_og_diskrimineringsombudet.pdf