Pensjonskasseforeningen

Høring – pensjonslovene og folketrygdreformen I


Utredningen omfatter kun endringer som er nødvendige for å kunne innføre fleksibel pensjonsalder og fleksibelt uttak av tjenestepensjoner. Banklovkommisjonen vil komme tilbake med ytterligere forslag om endringer i tjenestepensjonslovene senere.

Pensjonskasseforeningen ser i denne omgang bare behov for å kommentere enkelte sider ved forslaget om endringer i lov om foretakspensjon.

1. Fleksibelt uttak av pensjon – fripoliser
Banklovkommisjonen foreslår at reglene om fleksibelt uttak av alderspensjon (§ 5-7 a til § 5-7 c skal gjelde tilsvarende for fripoliser, med unntak av reglene om gradert uttak (§ 4-9). Unntaket er etter det vi forstår begrunnet med at uttaksfleksibilitet for fripoliser vil kunne være kostnadskrevende og at det ikke har vært tatt høyde for disse kostnadene i administrasjonsreservene knyttet til eksisterende fripoliser.

Pensjonskasseforeningen vil påpeke, at for enkelte arbeidstakere vil rettigheter knyttet til fripolise kunne representere størstedelen av de opparbeidede tjenestepensjonsrettighetene og derved en stor del av samlet, forventet pensjon. For at intensjonene knyttet til fornying av pensjonsordningene skal oppfylles, bør det etter Pensjonskasseforeningens syn være mulig også med fleksibelt uttak av pensjon knyttet til fripoliser. For å begrense utsteders kostnader med dette, kan det settes en nedre grense for delvis uttak tilsvarende ½ G. Adgangen til å endre uttaksgrad bør også kunne begrenses.

2. Utmeldelse av ordningen – utstedelse av fripoliser
Midler knyttet til fripolise omfattes ikke av pensjonsordningens midler (§ 8-1 (2)) og regelverket for pensjonsinnretningenes tilordning av avkastning og overskudd er ikke det samme for fripoliser som for den ordningen polisen løper ut fra. Selskap som har utstedt fripolise kan beholde inntil 20 % av overskudd på avkastningsresultatet. I tillegg kan et evt. underskudd på risikoresultatet dekkes ved fradrag i overskudd på avkastningsresultatet (Forsikringsvirksomhetsloven § 9-12). I en løpende foretakspensjonsordning vil foretaket kunne bestemme at det skal tilføres midler til pensjonistenes overskuddsfond for å gi grunnlag for en høyere pensjonsregulering – jf. § 5-11.

Erfaringen har vist at verdiutviklingen på fripoliserettigheter ikke har kunnet følge den alminnelige lønn- og prisvekst, med den følge at en rekke arbeidstakere har fått svekkede pensjoner. Regulering av pensjonsrettighetene ville generelt kunne blitt langt bedre om rettighetene hadde vært videreført innenfor de angjeldende pensjonsordninger. Et evt. negativt risikoresultat ville da blitt dekket av selskapet, og selskapet ville ikke holde tilbake en andel av et avkastningsoverskudd. En rekke foretak har dessuten i enkelte år gitt tilskudd til oppregulering av pensjoner utover hva avkastningen på midlene har gjort mulig.

Når foretakene ønsker det, burde det etter Pensjonskasseforeningens syn være anledning til å la arbeidstakere stå i ordningen selv om de slutter i foretaket – jf. § 4-6. Arbeidstaker må imidlertid kunne kreve at det utstedes fripolise.

3. Endring i stilling – fripolise
Lov om foretakspensjon foreskriver at det skal utstedes fripolise også når en arbeidstakers lønn blir redusert som følge av skifte av stilling og ved reduksjon av stillingsbrøk (§4-4).

Utstedelse av en rekke små fripoliser i sammenheng med stillingsendringer har vist seg å være kostbart for arbeidsgiver.

Med fleksibel pensjonsalder vil det stilles økte krav om fleksibilitet i arbeidslivet med hensyn til stillingsskifte og redusert arbeidstid så vel fra arbeidsgivere som arbeidstakere. Viljen til å utvise slik fleksibilitet vil kunne bli mindre under dagens regelverk.

For å begrense flyttingen av pensjonsrettigheter over til fripoliser med de derav følgende svekkeiser av arbeidstakernes pensjonsrettigheter vil Pensjonskasseforeningen foreslå, at når regelverket bestemmer det, skal opparbeidede rettigheter kunne bestå i en pensjonsordning som "oppsatte rettigheter" selv om en arbeidstaker endrer stilling i foretaket eller reduserer sin stillingsbrøk. Dersom en arbeidstaker skulle ønske å flytte sine pensjonsrettigheter til en annen pensjonsinnretning skal vedkommende allikevel kunne kreve at det utstedes fripolise.

4. Overgangsordning for ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger
Det vil kreves mer omfattende endringer i regelverket for ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene enn for innskuddsordninger. I utredningen fra Banklovkommisjonen er det derfor i denne omgang lagt opp til en midlertidig løsning for tjenestepensjoner basert på sluttlønnsprinsippet, bl.a. ved at de beregnede ytelser fra folketrygden skal baseres på det regelverk for folketrygden som gjaldt før 31.12.2009 – jf. forslag til § 5-5 nytt fjerde ledd. Banklovkommisjonen vil komme tilbake med forslag til nye, permanente regler for ytelsesordninger i sin neste utredning.

Pensjonskasseforeningen vil understreke at et nytt regelverk for ytelsespensjonsordninger må muliggjøre en videreføring av eksisterende sluttlønnsordninger uten avbrudd i opptjeningen. Rent teknisk byr dette ikke på store utfordringer, men det er viktig at Banklovkommisjonen presiserer at dette vil bli en prioritert oppgave i tilknytning til den videre utredning. Dette for ikke å skape unødig usikkerhet for foretak og ansatte som har slike ordninger i dag.

Forhastede avviklinger av eksisterende ordninger og utstedeiser av fripoliser for allerede opparbeidede rettigheter vil, som vist til over, kunne føre til at en rekke arbeidstakere vil få svekket sine framtidige pensjoner vesentlig.

5. Nye pensjonsordninger
En av Banklovkommisjonens oppgaver i det videre arbeid er å fremme forslag til lovregler som åpner for nye ytelsesbaserte pensjonsordninger – jf. de såkalte hybridordninger som er skissert i NOU 2009:13 Brede pensjonsordninger.

Pensjonskasseforeningen vil understreke at det må være en premiss i dette arbeidet, at ved overgang fra dagens ytelsesordninger til nye ordninger skal opparbeidede rettigheter og premiereserver knyttet til den gamle ordningen kunne overføres til den nye ordningen – jf. lov om foretakspensjon § 15-5. De ansatte ville kunne påføres betydelige tap av pensjonsrettigheter om en overgang fra en ytelsesordning til en annen skulle fordre nedstengning og overføring av rettigheter til fripoliser.

 


 

norske_pensjonskassers_forening.pdf