Skatteetaten

Høringsnotat – pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til høringsbrev av 5. mai 2010 vedrørende Banklovkommisjonens Utredning nr. 23, NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Banklovkommisjonen har i denne utredningen utarbeidet forslag til tilpasninger i de private skattebegunstigede pensjonslovene (foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning) til ny alderspensjon i folketrygden. Banklovkommisjonen har i denne omgang utredet forslag til lovendringer som er nødvendige for at private skattebegunstigede tjenestepensjonsordninger kan tilpasses de nye regler i folketrygden om fleksibelt uttak av alderspensjon og ny regler for regulering av pensjoner som trer i kraft 1. januar 2011.

Skattedirektoratet har ingen bemerkninger til utkast til endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning, da de foreslåtte tilpasningene i de nevnte pensjonslovene ikke vil ha noen direkte betydning for skattlegging av pensjon.

 

 

skatteetaten.pdf