Forsiden

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høring – NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen I


Det vises til høring vedrørende tilpasning av pensjonslovene til folketrygdreformen. Saken har vært sendt til forbundene i YS til uttalelse.

YS mener at folketrygdreformen bør foranledige en bred gjennomgang av pensjonslovene, med tanke på en bedre tilpasning til modernisert folketrygd. Særlig fleksibel pensjonsalder og regler om alleårsopptjening tilsier at pensjonslovene må endres.

Vi merker oss at Banklovkommisjonen i denne omgang foreslår å kun gjøre de mest nødvendige endringer for å kunne videreføre tjenestepensjoner etter pensjonsreformen. Viktige spørsmål som bl.a. endring av maksimale
innskuddssatser, endring av knekkpunkt og evt. etablering av nye modeller for ytelsesbasert ordninger er utsatt til utredningens del Il. YS støtter denne løsningen. Vi mener det er nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av lovgivningen, noe som ikke er mulig før 1.1.2011.

Nærmere om banklovkommisjonens forslag
YS er i all hovedsak enig i de vurderinger og forslag som Banklovkommisjonen har fremmet. Vi mener at de forslag som er fremmet er fornuftige som en foreløpig tilpasning til ny folketrygd.

Innføre delingstall/forholdstall
Banklovkommisjonen mener at det ikke er grunn til å vurdere innføring av forholdstall eller delingstall i tjenestepensjonsordninger fordi økende levealder allerede i dag er hensyntatt i private tjenestepensjoner.

YS har oppfattet mandatet slik at man ved innføring av delingstall eller forholdstall kan endre graden av avkortning ved tidligpensjonering. Vi mener at man for eksempel ved å innbetale en større pensjonspremie før fylte 62 år kan oppnå en profil med mindre avkortning for de som går av tidlig. Man kan for eksempel bestemme at avkortningen skal være den samme som i folketrygden.

YS mener at ansatte som av forskjellige grunner ikke greier å stå lenge i arbeidslivet får en for kraftig avkortning, også i folketrygden. Når vi ser at en aktuariell avkortning av private tjenestepensjoner gir vesentlig kraftigere
avkortning enn det vi har i den nye folketrygden, mener vi det er behov for å vurdere løsninger som gir mindre avkortning. Vi har lest mandatet slik at banklovkommisjonen skal vurdere dette, og mener at det bør gjøres i
utredningens del II.

 


 

ys.pdf