Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Høring - pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 5. mai 2010.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ingen merknader til ovennevnte sak.