Helse- og omsorgsdepartementet

Pensjonslovene og folketrygdreformen - høring

Vi viser til ekspedisjon av 5. mai 2010.
Helse- og omsorgsdepartementet har ingen merknader i saken.