Justis- og politidepartementet

Høring – NOU 2010.6 pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til Finansdepartementets brev av 31. mai 2010 med vedlegg.
Justisdepartementet har ingen merknader.