Forsiden

Nærings- og handelsdepartementet

Høring – pensjonslovene og folketrygdreformen I – NOU 2010:6


Vi viser til Finansdepartementets brev av 5. mai 2010 om ovennevnte.
Nærings- og handelsdepartementet har ikke merknader til høringen.