Datatilsynet

Høringsuttalelse – NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen – utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen


Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 5. mai 2010, vedrørende Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen I, med høringsfrist 23. juli 2010.

Datatilsynet kan ikke se at forslagene medfører konsekvenser for den enkeltes personvern, og har derfor ingen merknader til høringsnotatet.