Forsiden

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Høring av NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til Finansdepartementets brev av 05.05.2010 om ovennevnte.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ingen merknader til høringen.