Forsiden

Forsvarsdepartementet

Trykket versjon av NOU 2010:6 pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til Finansdepartementets brev av 31. mai 2010 vedr. ovennevnte. Forsvarsdepartementet har ingen merknader i saken.