HSH

Høring - pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til Deres brev av 5. mai d.å.
HSH har ingen merknader til utredningen.