Justis- og politidepartementet

Departementshøring – utkast til lovproposisjon om tilpasninger i pensjonslovene til ny alderspensjon i folketrygden


Vi viser til Finansdepartementets brev 26.08.2010 med vedlegg.
Justisdepartementet har inger merknader.