Kulturdepartementet

Høring - pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til Finansdepartementets brev av 5. mai 2010 hvor Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 ble sendt på høring.

Kulturdepartementet har ikke merknader til utredningen.