Landbruks- og matdepartementet

Høringsbrev - Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I


Vi viser til Deres brev av 5. mai 2010 med oversendelse av ovennevnte høringssak. Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.