Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Attac Norge

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Småbedriftsforbundet

Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM