Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Småbedriftsforbundet
Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio - hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM