Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Ernst & Young
Finans Norge (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Kommunal Landspensjonskasse
KPMG
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
c/o D&B v/ Tore Lia
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs ASA
PwC
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tax Justice Network – Norge
c/o Kirkens Nødhjelp
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen (VPS) ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM