Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Ensliges Landsforbund

Krigsinvalideforbundet

LOP – Landslaget for offentlige pensjonister

Norsk Pensjonistforbund

De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser

Kommunal Landspensjonskasse

Norske Pensjonskassers Forening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kreftforeningen

Norges Handikapforbund