Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Fraktfartøyenes Rederiforening

Postboks 2020 Nordnes

5817 BERGEN

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Maritimt forum

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO