Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
ØKOKRIM