Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Akademikerne
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arkitektbedriftene i Norge
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Maskinentreprenørenes Forbund
Miljøverndepartementet
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Taxiforbund
NITO
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Journalistlag
Norsk Sjøoffisersforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Oslo kommune
Private Barnehagers Landsforbund
Samferdselsdepartementet
Samvirkeorganisasjonenes Forhandlingsorganisasjon - Samfo
Statistisk sentralbyrå
Unio
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund