Høringsinstanser

Høringsinstansene 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Finanstilsynet

Fiskebåtredernes forbund

Folketrygdfondet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Innovasjon Norge

Kommunal Landspensjonskasse

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Maritimt Forum

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole    

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Presseforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeskattekontoret

Oslo Børs ASA

Regjeringsadvokaten

Riksadvokatembetet

Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM