Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Journalistlag  

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk kommunikasjonsforening

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM