Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til lov om endringer...

Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 4-1 annet ledd skal lyde:

For skattyter med avvikende regnskapsår etter ligningsloven § 4-4 nr. 2skal formuesfastsettelsen omfatte formuen ved utløpet av siste regnskapsår før 1. januar i ligningsåret.

II

§ 5-14 tredje ledd bokstav b nr. 4 skal lyde:

Beløp som er skattlagt ved ervervet etter nr. 1, kan fradras i inntekt ved senere bortfall av retten. Ved utnyttelse av retten i form av innløsning til lavere verdi enn ervervsbeløpet, gis slikt fradrag for differansen mellom ervervsbeløpet og innløsningsverdien. Med innløsningsverdi menes her omsetningsverdien av den underliggende aksje eller grunnfondsbevis på innløsningstidspunktet, fratrukket innløsningsprisen. Ved utnyttelse av retten i form av salg til lavere pris enn ervervsbeløpet, gis slikt fradrag for differansen mellom ervervsbeløpet og salgssummen.

§ 10-30 første ledd annet punktum skal lyde:

Likt med aksje regnes andel i verdipapirfond samt grunnfondsbevis i sparebanker, gjensidige forsikringselskaper, kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak som omfattes av § 10-1, med de særregler som følger av § 10-32 sjette ledd og § 10-34 syvende og åttende ledd.

§ 10-32 nytt sjette ledd skal lyde:

Fjerde og femte ledd gjelder ikke grunnfondsbevis i sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak som omfattes av § 10-1, men skattyter kan kreve at nedskrivning på utjevningsfond i sparebank som nevnt i § 10-34 syvende ledd for å dekke sparebankens underskudd ikke skal føre til nedskrivning av grunnfondsbevisets anskaffelsesverdi.

§ 10-34 nytt syvende og åttende ledd skal lyde:

(7) Reglene i første og annet ledd kommer ikke til anvendelse for sparebanker. Inngangsverdien på grunnfondsbevis i sparebanker skal opp- eller nedreguleres med endring i sparebankens utjevningsfond for det tidsrommet skattyteren har eiet grunnfondsbeviset. Reguleringen foretas med summen av de årlige avsetninger til eller nedskrivninger på utjevningsfondet. Reglene i tredje til femte ledd gjelder tilsvarende for regulering som nevnt i dette ledd så langt de passer.

(8) Reglene i første til syvende ledd kommer ikke til anvendelse for grunnfondsbevis i gjensidige forsikringsselskaper, kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak som omfattes av § 10-1.

§ 12-12 annet ledd ny bokstav f skal lyde:

særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk etter § 6-60, særskilt fradrag for sjøfolk etter § 6-61 og jordbruksfradrag fastsatt etter § 8-1 sjette ledd.

§ 12-13 annet ledd bokstav d nr. 2 skal lyde:

Eiendel kan verdsettes til bokført verdi i regnskap oppgjort etter reglene i regnskapsloven dersom slik verdsettelse er lagt til grunn for eiendelen i inntektsåret 1999.Skattyteren kan frafalle fortsatt verdsettelse etter dette nummer, til fordel for verdsettelse til skattemessig verdi eller etter nr. 1.

§ 14-43 første ledd bokstav b skal lyde:

ervervet forretningsverdi - 20 prosent

§ 19-2 annet ledd bokstav a nr. 3 skal lyde:

Ligningsmyndighetene er bundet av den oversikt over aksjer som kan oppreguleres som skattyter rettidig har gitt melding om, dersom skattyter ikke har fått annen beskjed innen 1. januar 2002.

III

§ 10-12 første ledd og nytt annet ledd skal lyde:

(1) Godtgjørelse fastsettes til mottatt utbytte multiplisert med halvparten avaksjonærens skattesats for alminnelig inntekt.

(2) I følgende tilfeller fastsettes likevel godtgjørelsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonærens skattesats:

 • a.Mottaker av utbytte er et aksjeselskap eller likestilt selskap etter § 10-1 første ledd.

 • b.Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyttet ikke overstiger den beregnede personinntekt som tilordnes aksjonæren fra selskapet i det inntektsår utbytte utdeles.

 • Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir henholdsvis tredje, fjerde og femte ledd.

  § 10-32 annet ledd skal lyde:

  Inngangsverdien settes til anskaffelsesverdien, eventuelt med opp- eller nedregulering med et beløp fastsatt etter § 10-34 eller § 10-35. Er beløp fastsatt etter § 10-34 positivt, skal inngangsverdien ved realisasjon som nevnt i § 10-37 og realisasjon ved overføring av aksje til selskapet som har utstedt aksjen reguleres med halvparten av beløpet. Forrige punktum får ikke anvendelse for realisasjon foretatt av aksjeselskap eller likestilt selskap etter § 10-1 første ledd, for realisasjon av andel i verdipapirfond eller ved realisasjon som nevnt i § 2-5 første ledd bokstav b og annet ledd bokstav a. Anskaffelsesverdien settes til det beløp skattyter har betalt for aksjen dersom ikke annet er bestemt.

  IV

  § 4-2 annet ledd skal lyde:

  Ved formuesberegningen i selskaper hvor det beregnes personinntekt etter kapittel 12, skal følgende unntas:

 • a.eiendeler som nevnt i § 12-13 annet ledd a nr. 1, 2 og 4, forutsatt at de har virket i selskapet. Paragraf 12-13 annet ledd b gis tilsvarende anvendelse.

 • b.eiendeler som omfattes av § 4-11 første ledd,

 • c.finansielle eiendeler, som har tilknytning til og anses nødvendig i selskapet. Dette gjelder ikke eiendeler nevnt i d - f,

 • d.for aksjer og andeler i selskap nevnt i § 10-40,

 • e.opsjoner, utstedelsesretter mv.,

 • f.fordringer på aksjonær eller deltaker. Likestilt med aksjonær eller deltaker er nærstående nevnt i § 12-11 første ledd og aksje eller andel nevnt i § 12-11 annet ledd.

 • § 4-2 nytt tredje ledd skal lyde:

  Annet ledd gjelder ikke for selskaper som omfattes av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner.

  § 4-2 nytt fjerde ledd skal lyde:

  Ved formuesberegningen i enkeltmannsforetak, skal følgende unntas:

 • a.eiendeler som nevnt i § 12-13 annet ledd a nr. 1, 2 og 4, forutsatt at de har virket i foretaket. Paragraf 12-13 annet ledd b gis tilsvarende anvendelse.

 • b.eiendeler som omfattes av § 4-11 første ledd,

 • c.finansielle eiendeler, så langt de ikke overstiger skattyters samlede gjeld. Overskytende finansielle eiendeler er fritatt så langt foretakets samlede finansielle eiendeler har tilknytning til og anses nødvendig i foretaket. Annet punktum gjelder ikke for fordringer på skattyteres nærstående nevnt i skatteloven § 12-11 første ledd og aksje eller andel nevnt i § 12-11 annet ledd.

 • Nåværende annet ledd blir nytt femte ledd.

  § 4-12 annet ledd skal lyde:

  Ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret fordelt etter pålydende.

  § 4-12 tredje ledd skal lyde:

  Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap verdsettes til aksjens antatte salgsverdi 1. januar i ligningsåret. Dersom skattyter sannsynliggjør at selskapets formuesverdi etter norske regler er lavere, skal aksjen verdsettes til aksjeselskapets antatte skattemessige formuesverdi 1. januar i året før ligningsåret fordelt etter pålydende.

  § 4-12 fjerde ledd bokstav a skal lyde:

  gi forskrift om beregning av aksjeverdien i annet og tredje ledd, og krav om dokumentasjon etter tredje ledd.

  § 4-12 femte ledd oppheves. Nåværende § 4-12 sjette og syvende ledd blir nytt femte og sjette ledd.

  § 4-13 første ledd skal lyde:

  For aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er stiftet året før ligningsåret, settes aksjeverdien til summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs. For aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er stiftet året før ligningsåret og hvor det skal beregnes personinntekt etter kapittel 12, settes aksjeverdien til selskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar i ligningsåret fordelt etter pålydende. Er stiftelsen skjedd ved overgang fra personlig foretak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap legges verdien 1. januar i ligningsåret til grunn, fastsatt i samsvar med § 4-12 annet ledd.

  Ny § 4-32 skal lyde:

  § 4-32 Fordeling av gjeldsfradrag på skattefritatte næringseiendeler og andre, skattepliktige eiendeler.

  (1) Ved formuesberegningen etter § 4-2 annet ledd fordeles selskapets gjeld etter størrelsen på skattepliktig bruttoformue og bruttoformue som er fritatt etter § 4-2 annet ledd. Bare den førstnevnte gjeldsandel fradras.

  (2) Ved formuesberegningen etter § 4-2 fjerde ledd gis ikke fradrag for skattyters gjeld som tilsvarer skattefritatte finansielle eiendeler i foretaket. Overskytende gjeld fordeles etter størrelsen på skattepliktig bruttoformue og bruttoformue som er fritatt etter § 4-2 fjerde ledd, bortsett fra fritatte finansielle eiendeler etter første punktum. Bare den førstnevnte gjeldsandel fradras.

  Ny § 4-33 skal lyde:

  § 4-33 Forskrift

  Departementet kan i forskrift gi nærmere regler for utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i §§ 4-30 til 4-32.

  § 6-44 første ledd skal lyde:

  Det gis fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og besøksreiser etter § 6-13 etter forskrift fastsatt av departementet med utgangspunkt i reiseavstand og reisehyppighet. Fradraget er begrenset til den del av beløpet som overstiger 8.800 kroner.

  § 6-46 første ledd bokstav c skal lyde:

  tilskudd til premiefond med inntil 50 prosent av gjennomsnittet av det beløp som er nevnt under a og den skattepliktiges andel av årets premie i de to foregående årene, likevel bare så langt fondet ikke overstiger seks ganger gjennomsnittet av det beløp som er nevnt under a og den skattepliktiges andel av premien i de to foregående år.

  § 6-47 bokstav d skal lyde:

  premie til fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9 knyttet til fripolise utstedt til den skattepliktige som følge av at medlemskap i foretakspensjonsordning er opphørt av annen grunn enn den skattepliktiges alder. Fradrag etter bokstavene c og d kan samlet ikke overstige 40.000 kroner.

  § 6-80 første ledd skal lyde:

  Skattyter som forsørger ektefelle, barn som det ikke kan kreves barnetrygd eller forsørgerfradrag for, foreldre eller personer som tilhører samme husstand som skattyter, gis et særfradrag i alminnelig inntekt når det vil være urimelig å la forsørgelsen være uten virkning ved skattlegging av forsørgeren. Et barn regnes ikke som forsørget dersom barnet, uten behovsprøving mot foreldreinntekt, har rett til lån i Statens lånekasse for utdanning for en større del av året.

  § 6-80 tredje ledd første punktum skal lyde:

  Særfradraget skal være 5.000 kroner for hver forsørget person, inntil fire personer.

  § 12-11 første ledd skal lyde:

  Aksje eller andel eid av den aktives nærstående er likestilt med aksje eller andel eid av den aktive skattyteren selv ved beregning av personinntekt etter § 12-10 første ledd b og c. Som nærstående regnes skattyterens slektninger i rett nedstigende eller rett oppstigende linje, ektefelle, samboer, søsken og ektefelles eller samboers foreldre og barn. Utbytte eller andel av overskudd som nærstående oppebærer eller har krav på, regnes likt med skattyterens aksje eller andel.

  § 12-17 første ledd skal lyde:

  Dersom skattyterens samlede personinntekt fra foretak der det fastsettes beregnet personinntekt ville overstige 23 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), skal beregnet personinntekt begrenses så langt beløpsgrensen ville bli overskredet. Den delen av samlet personinntekt fra foretak som overstiger75 G skal likevel ikke begrenses. Annen personinntekt enn beregnet personinntekt, jf. § 12-2, skal ikke begrenses.

  § 16-1 med tilhørende deloverskrift oppheves.

  § 17-10 og § 17-11 med tilhørende deloverskrift oppheves.

  V

  § 8-1 nytt sjette ledd skal lyde:

  Ved fastsettelsen av årets positive, alminnelige inntekt fra jord- og hagebruk, herunder biinntekter fra slik virksomhet, gis produsenten et jordbruksfradrag på inntil 36 000 kroner per driftsenhet per år. Fradraget kan bare kreves av bruker som har bodd på og drevet jordbruksvirksomhet på driftsenheten over halvparten av inntektsåret. Personer som deler inntekten fra samme næringsoppgave mellom seg, skal dele fradraget forholdsmessig. Minst en av de personer som får fradrag må være registrert som bosatt på en av de landbrukseiendommene som driftsenheten består av. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette ledd.

  VI

  § 10-34 tredje ledd fjerde punktum skal lyde:

  Når det har skjedd en slik omfordeling skal selskapet uten ugrunnet opphold,og senest ved utgangen av omfordelingsåret, sende melding om omfordelingen til ligningskontoret for selskapets kontorkommune.

  VII

  Endringen under I trer i kraft straks. Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2000. Endringene under III trer i kraft straks med virkning fra og med 5. september 2000. Endringene under IV trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2001. Endringen under V trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2001, men med virkning for inntektsåret 2000 gis et jordbruksfradrag på inntil 18 000 kroner, men etter tilsvarende regler. Endringen under VI trer i kraft 1. januar 2001.

  Til toppen